pasek logo unijne 2018 rpows

RPO WŚ

10.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach w  ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

 

Kielce, dn. 24.09.2020 r. 

Komunikat

 

 

ogłosznie opublikowane - 10.09.2020 r. 

Nabór wniosków od 12.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

Ogłoszenie 10.02.01 2020 r. 
Regulamin konkursu RPSW.10.02.01-IP.01-26-324/20RPSW.10.02.01-IP.01-26-324/20
Zalacznik_nr_1_-_Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu
Zalacznik_nr_2_-_Wzor_karty_weryfikacji_warunków_formalnych_WND_projektu_konkursowego_w_ramach_RPOWS
Zalacznik_nr_3_-_Wzor_karty_oceny_merytorycznej_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_konkursowego
Zalacznik_nr_4_-_Wzor_Protokol zgodności zgodności
Zalacznik_nr_5_-Wzór Protokołu zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP
Załącznik nr 7„Taryfikator cen rynkowych”
Załącznik nr 8 Wytyczne w sprawie organizacji staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż MUP/PUP
Załącznik nr 9 WytyczneWojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Działania 10.2 RPO WŚWytyczneWojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie realizacji szkoleń w ramach Działania 10.2 RPO WŚ
Załącznik nr 12 Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

RPO WŚ

10.1

Przedmiotem naboru są projekty MUP/PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe).

ogłosznie opublikowane - 13.01.2020 r.
 

Nabór wniosków od 14.01.2020 r. do 27.01.2020 r.

 Wyniki naboru pozakonkursowego RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 - Data opublikowania 24.02.2020 r.


Załączniki:
 
 

 

 

 

 

 

 

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu RPSW.10.05.01-IP.01-26-284/19

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA ALOKACJI NA KONKURS
RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w związku z otrzymaniem rezerwy wykonania zwiększa się alokację przeznaczoną na konkurs RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 ogłoszony
w ramach Działania 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców
do zmian (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

  1. Aktualna kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 40.959.000,00  PLN i jest uzależniona od kursu euro aktualnego na dzień podpisania umowy.
  2. Cała kwota alokacji zostanie przeznaczona na jeden projekt wyłoniony w procedurze konkursowej.
  3. Kwota 40.959.000,00 PLN stanowi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków projektu. 
  4. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %.
  5. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85 %.

W celu spełnienia kryterium dostępu nr 5 „Projektodawca składa wniosek na całą kwotę przewidzianą w ramach konkursu” Projektodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie kwoty wskazanej w niniejszym komunikacie.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie pozostaje bez zmian.


Kielce, 25.10.2019 r.

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, zgodnie z Rozdziałem 1.1. pkt 3 Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18, informuje o jego anulowaniu z dniem 9 lipca 2018 r.

Konieczność anulowania konkursu spowodowana jest brakiem środków finansowych na jego organizację. Wynika to z faktu, że do czerwca 2018 r. Ministerstwo Finansów, wskutek błędów technicznych w arkuszach kalkulacyjnych dotyczących możliwych środków do zakontraktowania, przekazywało nieprawidłową informację na temat dostępnych w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego środków.

Wojewódzki Urząd Pracy pragnie przeprosić za zaistniałą sytuację wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w w/w konkursie, jednak nie wynika ona z winy WUP w Kielcach.

RPO WŚ

10.4.1

Ogłaszenie o konkursie nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych –(dotacje) – OSI – (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, dotyczący zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i odchodzące z rolnictwa oraz wzrostu liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

ogłosznie opublikowane - 07.06.2018

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 18 lipca 2018 r.

.