pasek logo unijne 2018 rpows

Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 277/15
z dnia 25 marca 2015 roku powierzyła Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach realizację Osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy, w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Regionalne Programy Operacyjne finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu
z perspektywą 2007-2013. Takie rozwiązanie zwiększy komplementarność i efektywność podejmowanych działań, nastąpi także ściślejsze powiązanie projektów infrastrukturalnych
i „miękkich". Budżet RPO dla wszystkich regionów Polski wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to blisko 40% wszystkich środków, jakie Polska otrzymała na lata 2014-2020.

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość zamieszkania
1 Waldemar Bujała Kielce
2 Anna Lizis Kielce
3 Krzysztof Żerdecki Opatów
4 Krzysztof Sołtys Kielce
5 Jarosław Wójcik  Kielce
6 Małgorzata Szczypczyńska Bolechowice
7 Maciej Bartocha Kielce
8 Karolina Siwiec Kielce
9 Magdalena Gajek Kielce
10 Anna Stelmach Kielce
11 Lilianna Pałgan Szabelnia
12 Paweł Lulek Chęciny
13 Dorota Służalec Masłów Pierwszy
14 Agnieszka Król Kielce
15 Joanna Gralińska Skarżysko-Kamienna
16 Zuzanna Cieplińska Kielce
17 Artur Świtalski Kielce
18 Iwona Białkowska-Biskup Kielce
19 Sylwia Iwanczatik Kielce
20 Grzegorz Witkowski Kielce
21 Łukasz Kaczmarczyk Kielce
22 Żaneta Podgórska Kielce
23 Magdalena Dyk Kielce
24 Paulina Klank Piotrkowice
25 Anna Wojciechowska Kielce
26 Agata Salwa Kielce
27 Kamilla Pękalska Morawica
28 Mariusz Machula Opatów
29 Ewelina Dębiec Kielce
30 Katarzyna Woś Kielce
31 Paulina Kuta Kielce
32 Ilona Kurek-Głowacka Kielce