pasek logo unijne 2018 rpows

W związku z wejściem w życie 16 kwietnia 2020 r. nowej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym Materiałem informacyjnym na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego EFS w obszarze rynku pracy.

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej częściowo zawiesiło stosowanie Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Częściowe zawieszenie dotyczy okresu od lutego do końca grudnia 2020 r. i ma na celu dostosowanie projektów do obecnie panujących warunków będących skutkiem epidemii COVID-19, gdy spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych może być utrudnione.

Szczegóły dokumentu znajdują się poniżej:

- pismo przewodnie do regionów, 

- informacja o zwieszeniu wytycznych rynku pracy.

Uwaga! Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że każdorazowe dokonanie zmian w zakresie wynikającym z Wytycznych ... wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że w związku ze skutkami panującej pandemii i związanymi z tym trudnościami spełniania przez beneficjentów projektów wymogów  wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej czasowo zawiesiło stosowanie ww. Wytycznych w okresie od lutego do końca grudnia 2020.

Szczegóły dokumentu znajdują się tutaj


Uwaga! Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że każdorazowe dokonanie zmian w zakresie wynikającym z Wytycznych ... wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.

W załączeniu wskazówki dotyczące weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli projektów w czasie pandemii COVID-19

Załącznik 1