pasek logo unijne 2018 rpows

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Wawrzeńczyk, i.wawrzenczyk@wup.kielce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 364-16-41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy posiada:

 • podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku od strony wewnętrznego parkingu,
 • ogólnodostępną windę wewnętrzną obsługującą wszystkie kondygnacje,
 • toaletę dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych, (Uwagi obecnie zamknięta z powodu awarii);
 • wizualnie oznaczone poręcze i stopnie wewnątrz i na zewnątrz, jak również znak graficzny informujący o dostępności osób posługujących się językiem migowym,
 • portiernię recepcyjną, w której stale obecni są pracownicy ochrony budynku monitorujący wejście i wspierający informacyjnie osoby odwiedzające Urząd,
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informuję ponadto, że obecnie prowadzone są prace budowlane związane z przebudową ulicy Witosa, wykonywane m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie budynku WUP. 

Po ich zakończeniu, zostanie przez nas przeprowadzona weryfikacja istniejących oznaczeń i dostosowanie ich do finalnego układu architektonicznego przestrzeni wokół budynku po zakończonej inwestycji.