pasek logo unijne 2018 rpows

WAŻNY KOMUNIKAT

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, zgodnie z Rozdziałem 1.1. pkt 3 Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18, informuje o jego anulowaniu z dniem 9 lipca 2018 r.

Konieczność anulowania konkursu spowodowana jest brakiem środków finansowych na jego organizację. Wynika to z faktu, że do czerwca 2018 r. Ministerstwo Finansów, wskutek błędów technicznych w arkuszach kalkulacyjnych dotyczących możliwych środków do zakontraktowania, przekazywało nieprawidłową informację na temat dostępnych w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego środków.

Wojewódzki Urząd Pracy pragnie przeprosić za zaistniałą sytuację wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w w/w konkursie, jednak nie wynika ona z winy WUP w Kielcach.

RPO WŚ

10.4.1

Ogłaszenie o konkursie nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych –(dotacje) – OSI – (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, dotyczący zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i odchodzące z rolnictwa oraz wzrostu liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

ogłosznie opublikowane - 07.06.2018

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 18 lipca 2018 r.

.

Ogłoszenie o konkursie RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18

Regulamin konkursu RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji warunków formalnych

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Załącznik nr 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WS 2014-2020

Załącznik nr 6 Wzór Protokołu weryfikacji zgodności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z protokołem negocjacji/ustaleniami KOP (protokół niezgodności).

Załącznik nr 7 Wzór Protokołu weryfikacji zgodności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z protokołem negocjacji/ustaleniami KOP (protokół zgodności).

Załącznik nr 8 Wzór Protokołu spełnienia kryterium wyboru projektu po zakończeniu negocjacji

Załącznik nr 9 Taryfikator cen rynkowych

Załącznik nr 10 Wytyczne Wojewódzkiego urzędu pracy w Kielcach w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

załącznik nr 2: Harmonogram płatności,

załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

załącznik nr 4: Obowiązki informacyjne Beneficjenta

załącznik nr 5: Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,

załącznik nr 6: Oświadczenia Beneficjenta o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS,

załącznik nr 7: Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

załącznik nr 8: Oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków,

załącznik nr 9: Oświadczenie uczestnika projektu

załącznik nr 10: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,

załącznik nr 11: Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych.

załącznik nr 12 (wykreślono),

załącznik nr 13: Umowa/porozumienie partnerskie,

Załączniki do umowy partnerskiej
Załącznik nr 2: Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów;
Załącznik nr 3: Harmonogram płatności.

załącznik nr 14: Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014,

załącznik nr 15: Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo,

załącznik nr 16: Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dotyczy konkursu RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18

 1. W ramach konkursu możliwe udzielenie pomostowego wsparcia finansowanego na okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. Jednocześnie dokumentacja konkursowa w żaden sposób nie definiuje, na postawie jakich kryteriów ma zostać podjęta decyzja o przyznaniu powyższego wsparcia, a w szczególności na podstawie jakich kryteriów ma zostać określony dokładny okres (między 6 a 12 miesięcy) wsparcia dla danego uczestnika [w przeciwieństwie do np. kryteriów oceny formularzy zgłoszeniowych czy biznes planów, które to są opisane we wniosku]. Czy biorąc pod uwagę powyższe, we wniosku nie trzeba wpisywać żadnych kryteriów oceny dotyczących tego komu i na jak długi okres zostanie przyznane wsparcie pomostowe finansowe (np. że będzie to zależeć wyłącznie od oceny osób oceniających biznes plany bez podawania konkretnych przesłanek)?
  Odp. Decyzja na jaki okres przyznane zostanie wsparcie pomostowe należy wyłącznie do beneficjenta. Informuje także, iż nie ma takiego obowiązku, aby wpisywać kryteria dotyczące komu i na jak długo przyznane zostanie wsparcie pomostowe.

 2. Czy też niewskazanie takich kryteriów dot. wsparcia pomostowego finansowanego i długości jego trwania będzie postrzegane negatywnie w ramach oceny wniosku?
  Odp. Niewskazanie kryteriów o których mowa w pkt 1 nie będzie negatywnie postrzegane w ramach oceny wniosku. Istotne jest, że wsparcie pomostowe powinno zostać przyznane każdemu z uczestników.

 3. Jeżeli należy wpisać kryteria dot. powyższego wsparcia, to czego powinny one dotyczyć i/lub jak powinny wyglądać, aby spełnić wymagania IOK w tym zakresie? W związku z faktem, że dokumentacja konkursowa w ogóle ich nie dookreśla, ani nawet nie wskazuje, że takowe w ogóle powinny istnieć, nie chcielibyśmy narazić się na odjęcie punktów przez oceniających w sytuacji, gdy określimy własne kryteria lub nie określimy ich wcale.
  Odp. J.w.

 4. Czy we wniosku należy określić sztywno, ile osób otrzyma pomostowe wsparcie finansowe na dany okres czasu, np.:
   • 1/3 uczestników rozpoczynających działalność w projekcie na 6 miesięcy
   • 1/3 na 9 miesięcy
   • i 1/3 na 12 miesięcy
    lub
   • 1/2 na 6 miesięcy
   • i 1/2 na 12 miesięcy
    czy też można/należy wskazać na średnią pulę/długość przyznawania powyższego wsparcia np. wszyscy uczestnicy rozpoczynający działalność w projekcie razy średnio 9 miesięcy pomostowego wsparcia finansowanego (ale nie krócej niż 6 i nie dłużej niż 12 miesięcy)? – co pozwoli w sposób maksymalnie zindywidualizowany dopasować długość wsparcia do potrzeb i charakterystyki działalności danego uczestnika (np. część uczestników otrzyma wsparcie na 6 miesięcy, część na 7 miesięcy, (…), część na 11, a część na 12 miesięcy.
    Odp. Nie ma takiego obowiązku, choć regulamin tego nie zabrania. To beneficjent decyduje na jak długo przyznane będzie wsparcie pomostowe. Od beneficjenta zależy także, czy przyjmie jakieś rozwiązania w tym zakresie, powołując się chociażby na własne doświadczenie.

 5. Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową są osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo. Beneficjent zobowiązany jest wskazać wskaźnik rezultatu Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - który zgodnie z definicją mierzy liczbę osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej - czy na potrzeby pomiaru wskaźnika osoby poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) należy traktować jako osoby bezrobotne.
  Odp. Do wskaźnika zalicza się bezrobotnych i biernych zawodowo, osoby te traktowane są jako pozostające bez zatrudnienia.

 6. W przypadku wskaźników rezultatu można podać wartości bazowe. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku "Dla obecnego okresu programowania wartości bazowe powinny być zerowe, chyba że Wnioskodawca obejmuje, wsparciem projektowym grupę, którą wspierał wcześniej." - czy jeżeli Wnioskodawca w obecnej perspektywie realizował wsparcie dla osób z grupy docelowej to może wskazać wartości bazowe większe od zera.
  Odp. Należy przyjąć wartość „0”, ponieważ projekt nie przewiduje wsparcia dla tych samych osób co poprzednio.

 7. Na etapie rekrutacji obowiązkowe jest badanie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej - czy osoby, które zostaną objęte identyfikacją predyspozycji będą stanowić uczestników projektu, a tym samym należy ich wykazywać we wnioskach o płatność.
  Odp. Nie. Uczestnikami projektu są tylko osoby przyjęte do projektu.

 8. Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawca zobligowany jest do wskazania co najmniej 1 celu szczegółowego - czy w przypadku objęcia wsparciem osób bezrobotnych, osób bezrobotnych odchodzących z rolnictwa jak i przewidzeniu utworzenia dodatkowych miejsc pracy należałoby wskazać we wniosku wszystkie 3 cele szczegółowe, a tym samym cele projektu dla każdego z celów szczegółowych, czy też wystarczające będzie wskazanie jednego celu szczegółowego.
  Odp. Zgodnie z regulaminem – Wnioskodawca zobligowany jest do wskazania co najmniej jednego celu, ale może wskazać ich więcej.

 9. W Instrukcji wypełniania wniosku wskazano, iż "W części 4.3.2 wniosku nie należy wykazywać kadry zarządzającej projektem." - czy oznacza to że w tej części wniosku nie powinno się wskazywać osób, które stanowią potencjał wnioskodawcy i będą zaangażowane do zarządzania projektem? Czy potencjał wnioskodawcy dotyczący kadry zarządzającej projektem nie podlega ocenie?
  Odp. W części 4.3.2 należy wskazać personel merytoryczny, natomiast w części 4.5 – personel zarządzający.

 10. Wnioskodawca planuje, iż część wsparcia szkoleniowo - doradczego prowadzona będzie przez personel projektu - Beneficjenta - w formie samozatrudnienia a część przez trenerów na podstawie umów cywilnoprawnych - czy należałoby w budżecie projektu podzielić wydatki dotyczące wynagrodzenia trenerów na odrębne pozycje budżetowe dla zajęć realizowanych przez Beneficjenta i personel zewnętrzny, czy też dopuszczalne byłoby wskazanie wydatków w jednej pozycji budżetowej i jedynie wskazanie podziału kosztów w uzasadnieniu do wydatków.
  Odp. Zdaniem WUP należy w tym przypadku wyodrębnić pozycje wydatków na personel od zadań zleconych.

 11. Zgodnie z wzorem Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku wsparcia pomostowego "Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego." - co oznacza powyższy zapis. Wzór Regulaminu wskazuje również, iż rozliczenie transzy powinno nastąpić w ciągu 30 dni po upływie miesiąca, za który przysługiwała dana transza wsparcia pomostowego - czy Beneficjent może skrócić okres złożenia rozliczenia transz.
  Odp. Beneficjent może skrócić termin, ale termin ten musi być realny.
 12. Kryterium dostępu wskazuje, iż "Projekt realizowany jest na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych i skierowany wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie OSI, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze OSI." w wyjaśnieniu kryterium zawarto informację, iż "Kryterium ma na celu ograniczenie obszaru realizacji projekt wyłącznie do obszarów ww. gmin oraz ograniczenie grupy docelowej do osób zamieszkałych lub uczących się wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach tych gmin." - czy zatem uczestnicy projektu mogą pochodzić z gmin należących do OSI, czy też dodatkowo powinni zamieszkiwać obszary wiejskie tych gmin np. w przypadku gminy Stąporków - czy uczestnikami mogą być osoby z całej gminy, czy tylko osoby zamieszkujące tereny wiejskie tej gminy poza miastem Stąporków. Jak należy definiować obszary wiejskie - zgodnie z klasyfikacją DEGURBA (tj. osoby zamieszkałe na obszarach gmin DEGURBA 3) czy też zgodnie z klasyfikacją statystyczną (wyłącznie tereny wiejskie).
  Odp. Obszary wiejskie należy definiować zgodnie z klasyfikacją DEGURBA, czyli uczestnikami mogą być osoby zamieszkujące obszary wiejskie gmin.

 13. Czy podatek VAT dla wszystkich osób, które otrzymają środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej będzie kwalifikowalny czy nie, czy też nie będzie kwalifikowalny wyłącznie dla zarejestrowanych płatników podatku VAT. Czy w przypadku braku kwalifikowalności podatku VAT należałoby wskazać informacje w powyższym zakresie we wniosku o dofinansowanie - w szczególności dot. częściowej kwalifikowalności podatku VAT. Czy w przypadku braku kwalifikowalności podatku VAT dla płatników podatku VAT wysokość dotacji w kwocie 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia jest kwotą netto czy brutto tj. czy uczestnicy powinni otrzymać dotację w kwocie brutto i zwrócić kwotę podatku VAT, czy też powinni rozliczyć dotację w otrzymanej wysokości w kwocie netto.
  Odp. We wniosku VAT dotyczy wyłącznie beneficjenta. Z  uwagi na fakt, iż aktualnie trwają ustalenia miedzy Polską i Unią Europejską dotyczące kwalifikowalności VAT dla uczestników projektów, na tym etapie we wniosku należy wpisywać 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto. 
  (O wynikach ustaleń będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej).

 14. Zgodnie z Wytycznymi rynku pracy, „Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.
  Czy w związku z tym, w projekcie dotacyjnym uczestnikom wsparcia szkoleniowego można przyznawać stypendium szkoleniowe? W różnych województwach przyjmowane są różne interpretacje w tym zakresie.
  Odp. Zdaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach nie można przyznawać stypendium szkoleniowego uczestnikom projektów dotacyjnych.